Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Konsultacje zakończone PDF  | Print |  E-mail

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi - jednego z najważniejszych dokumentów regulujących współpracę sektora pozarządowego z samorządem Rychwała w 2016 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Rychwał.

Uwagi i propozycje do projektu programu można było zgłaszać w terminie od 16 do 27 października br. Dzień później 29 października w sali narad UGiM w Rychwale organizacje pozarządowe wzięły udział w spotkaniu konsultacyjnym podczas, którego wniosły kilka uwag m.in. tę dotyczącą uzupełnienia listy zadań przewidzianych do realizacji o edukację, naukę i wychowanie. Organizacje wyraziły pozytywną opinię o dokumencie. Oznacza to, że jego projekt spotkał się z akceptacją przedstawicieli sektora pozarządowego.

Program współpracy gminy Rychwał z NGO jest dokumentem określającym w perspektywie rocznej ogólne cele, zasady, zakres, obszary oraz formy współpracy z organizacjami, prowadzącymi działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym gminy. Definiuje on zadania, których wykonanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej organizacjom realizującym je na rzecz mieszkańców gminy Rychwał.

Po zakończonych konsultacjach na najbliższej sesji tj. 6 listopada br. dokument trafi pod obrady Rady Miejskiej w Rychwale. Jeśli zostanie przyjęty przez organ stanowiący w proponowanym brzmieniu, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.